تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۸اخبار و رویدادها

در این پیوست بر اجرای صحیح و اصولی دیوارهای ساختمان با ارائه دیتایل های اجرایی تاکید شده است.