ملات سنگ پرین

چسبندگی بالا، گیرش سریع، سهولت کاربرد، قابل پمپاژ به طبقات، کاهش نیروی انسانی مصرفی