عاملین فروش افغانستان

توجه: کلیه معاملات این شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراٌ از طریق واحد فروش دفتر مرکزی انجام خواهد شد.
جهت درخواست عاملیت فروش پرین بتن از طریق فرم درخواست عاملیت اقدام نمایید.

مجری ذی صلاح: درج نام هر شخص حقیقی یا حقوقی در این لیست به معنای طی موفق دوره آموزشی در رسته کاری قید شده است. گواهینامه های اجرایی در سه بخش دیوارچینی، پلاستر و ملاتهای تخصصی صادر می شود . خریداران محترم این مجموعه می توانند در صورت صلاحدید با ارجاع کار به مجریان ذی صلاح از خدمات آنان استفاده نمایند. بدیهی است صدور این گواهینامه ناقض مسوولیت مجری، ناظر و کارفرما نخواهد بود. شرکت پرین بتن آمود صرفا یک شرکت تولیدی بوده و جهت بهبود کیفیت کارهای اجرایی بخش ساختمان، در محدوده محصولات تولیدی خود، مبادرت به برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گواهینامه های اجرایی می نماید.

کابل

شرکت تجارتی پدیده عزيزی

آقای مهندس عزت ا... عزیزی

کلوله پشته - چهارراهی حوزه چهارم - مارکيت ملی - مقابل هوتل مرواريد
تلفن: ۰۰۹۳۷۰۰۲۰۳۰۱۰ و ٠٠٩٣٧٠٠٤٠٣٤٢٤
ایمیل : padidaazizi@gmail.com

هرات

شرکت تجارتی پدیده عزيزی

آقای مهندس عزت ا... عزیزی

تانک تيل مرکز - جوار کابل بانک - شاهراه بين المللی هرات
تلفن: ۰۰۹۳۷۹۹۴۰۵۵۹۰ و ۰۰۹۳۷۹۹۳۶۳۴۹۳
ایمیل : padidaazizi@gmail.com