نصب پانل های پیرامونی سوله های صنعتی با پانل مسلح پرین بتن

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹اخبار و رویدادها
نصب پانل های پیرامونی سوله های صنعتی با پانل مسلح پرین بتن

سوله یک واحد تولیدی بطول 42 متر و ارتفاع 6 متر که با پانل های پرین با ضخامت 20 سانتیمتر، ارتفاع 60 سانتی متر وطول 6 متر محصور خواهد شد.

پانل های پرین، زیبا و سریع پانل های پرین، سریع و زیبا
پانل های پرین، سریع و زیبا