لزوم استفاده از میلگرد بستر برای بلوک های سیمانی و سفالی

تاریخ: ۳ دی ۱۳۹۸اخبار و رویدادها
لزوم استفاده از میلگرد بستر برای بلوک های سیمانی و سفالی
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی