فهرست بهای ابنیه و راهنمای برآورد اجرای بلوک AAC سال ۹۹

راهنمای برآورد اجرای بلوک AAC به همراه چسب و اتصالات لازم مطابق با فهرست بهای ابنیه سال 99
با توجه به ابلاغ فهرست بهای ابنیه سال 99 دفتر فنی شرکت پرین بتن آمود مبادرت به تهیه راهنمای تهیه صورت وضعیت خرید و اجرای بلوک AAC پرین به همراه چسب پرین و اتصالات لازم بشرح فایل پیوست نموده است.این محاسبات برای بلوک به ضخامت 10 و 15 سانتی مترو برای شهرستان های مشهد، تهران ، شیراز و کرمان بصورت نمونه انجام شده است. فایل به صورت کامل در پیوست آورده شده است.