فرایند کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

این مجموعه به تولید محصولاتی با کیفیت مناسب و حفظ کیفیت و بهبود مداوم آن متعهد است.از این رو واحد کنترل کیفیت شرکت پرین بتن بر تمام پدیده های موثر بر کیفیت از قبیل کنترل کیفیت مواد اولیه، کنترل فرآیندتولید، کنترل محصول نهائی، بررسی بازخوردها و تحلیل نتایج نظارت کامل دارد.

کنترل کیفیت بدون بهبود مداوم بی معناست. چرا که ویژگی های هر محصول یا فرآیند تنها به کنترل نیاز ندارد بلکه تولید محصول با ویژگی های مطلوب مستلزم بهبود مداوم است. بهبود مداوم از طریق افزایش سطح علمی و تجربی افراد حاصل می گردد. بنابراین می توان تحقیق و توسعه را بخش جدایی ناپذیر کنترل کیفیت دانست.

واحد آزمایشگاه و واحد تحقیق توسعه مطابق چارت سازمانی زیر مجموعه ی واحد کنترل کیفیت قرار می گیرند.

واحد کنترل کیفیت، آزمایشگاه و تحقیق و توسعه شرکت پرین بتن آمود

مراحل کنترل کیفیت

 1. ۱) کنترل کیفیت مواد اولیه
 2. ۲) کنترل کیفیت فرآیند تولید
 3. ۳) کنترل کیفیت محصول نهایی

۱) کنترل کیفیت مواد اولیه

کلیه آزمونها و اندازه گیریهای لازم بر روی مواد خام بطور مداوم انجام شده و در صورت تائید کیفیت و تطابق مشخصات آنها با مطلوبات فنی، مجوز استفاده از آنها صادر می گردد.
مواد خام مورد استفاده در واحد تولید بتن هوادار اتوکلاو شده شامل سیمان، آهک پخته ،سیلیس ، سنگ گچ و پودر آلومنیوم میباشد. مواد خام مورد استفاده در واحد تولید ملات خشک شامل سنگدانه ، سیمان و افزودنیهای پلیمری میباشد.
آزمونهای انجام شده بر روی مواد خام شامل تعیین درصد خلوص، دانه بندی، زمان گیرش سیمان(تست ویکات) و واکنش پذیری میباشد.

۲) کنترل کیفیت فرآیند تولید

در مراحل مختلف تولید، واحد کنترل کیفیت بر شناسایی و کنترل محصول در دست ساخت تمرکز دارد.
فرآیند تولید بتن هوادار اتوکلاو شده شامل مراحل زیر می باشد:

 • تولید دوغاب ماسه
 • مخلوط شدن مواد اولیه و ریختن آن ها در قالب
 • ماندن قالب در رایزینگ و تولید کیک سبز
 • برش کیک سبز به ابعاد مورد نظر
 • پخته شدن کیک سبز در اتوکلاو
 • بسته بندی

فرآیند تولید محصولات در واحد ملات خشک بشرح زیر میباشد :

 • توزین و پیمانه کردن
 • مخلوط کردن یکنواخت مواد اولیه
 • بسته بندی

۳) کنترل کیفیت محصول نهایی

بعد از کنترل ظاهری محصول تولیدی و جهت حصول اطمینان از تطابق مشخصات با حدود استاندارد آزمونهای زیر بر روی بتن هوادار اتوکلاو شده انجام میشود. بدیهی است پس از تائید، محصول بسته بندی و نشانه گذاری شده و جهت تحویل به مشتریان به انبار تحویل داده میشود.

 • اندازه گیری ابعادی
 • تعیین جرم حجمی
 • تعیین مقاومت فشاری
 • تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن

اضافه بر آزمونهای الزامی مطرح در استاندارد ملی ایران کلیه آزمایشهای تعریف شده در سطح بین المللی برای بتن هوادار اتوکلاو شده نیز انجام گردیده و اطلاعات آنها ثبت میگردد،که در صورت نیاز مشتریان قابل ارائه میباشد.


در جدول زیر لیست آزمونهایی را که توسط واحد کنترل کیفیت بر روی کلیه محصولات تولیدی انجام میپذیرد مشاهده میفرمائید:

ردیف عنوان آزمون کد استاندارد
 1 تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاوشده ISIRI 8594
 2 تعیین ابعاد بلوکه بتن هوادار اتوکلاوشده ISIRI 8595
 3 تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاوشده ISIRI 8596
 4  تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن هواداراتوکلاوشده ISIRI 8594
 5  تعیین درصد رطوبت بتن هواداراتوکلاوشده ISIRI 9159
 6  تعیین دوام در برابر ذوب و یخ بندان بتن هواداراتوکلاوشده INSO 20346 (تدوین شده توسط شرکت پرین بتن)
 7  میزان جذب آب موئینگی بتن هوادار اتوکلاوشده EN 772-11
 8  دانه بندی ملات خشک ISIRI 4977
 9  تعیین روانی ملات بنایی تازه(به وسیله میز روانی) ISIRI 9150-3
 10 تعیین جرم حجمی ملات بنایی تازه ISIRI 9150-6
 11 تعیین مقدار هوای ملات بنایی تازه و اندودکاری با درصد هوای بیشتر از 20 درصد ISIRI 9150-7
12 تعیین زمان تصحیح ملات بنایی لایه نازک ISIRI 9150-9
13 تعیین عمرکارایی ملات بنایی تازه ISIRI 9150-9
14 تعیین جرم حجمی ملات سخت شده بنایی و اندودکاری ISIRI 9150-10
15 تعیین مقاومت فشاری ملات بنایی و اندودکاری ISIRI 9150-11
16 تعیین مقاومت خمشی ملات بنایی و اندودکاری سخت شده ISIRI 9150-11
17 تعیین مقاومت چسبندگی گسیختگی چسب بلوک لایه نازک ASTM C 1660
18 تعیین مقاومت چسبندگی ملات های اندودکاری بیرونی و داخلی به مصالح زیرکار ISIRI 9150-12
19 تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات بنایی و اندودکاری ISIRI 9150-18
20 تعیین نفوذ بخار آب ملات اندودکاری بیرونی و داخلی ISIRI 9150-19
21 چسبندگی ملات اندودکاری بعد از چرخه های هوازدگی ISIRI 9150-21
22 نفوذ پذیری آب زیرلایه پس از چرخه های هوازدگی ملات اندودکاری ISIRI 9150-21
23 تعیین مقاومت چسبندگی کششی اولیه چسب کاشی سیمانی و چسب سنگ سیمانی ISIRI 12487
24 تعیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت دهی چسب کاشی سیمانی و چسب سنگ سیمانی ISIRI 12487
25 تعیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب چسب کاشی سیمانی و چسب سنگ سیمانی ISIRI 12487
26 تعیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از دوره ی یخبندان چسب کاشی سیمانی و چسب سنگ سیمانی ISIRI 12487
27 تعیین مقاومت چسبندگی چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی بعد از زمان باز 10 دقیقه ISIRI 12488
28 تعیین مقاومت چسبندگی چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی بعد از زمان باز 20 دقیقه ISIRI 12488
29 تعیین مقاومت چسبندگی چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی بعد از زمان باز 30 دقیقه ISIRI 12488
30 تعیین میزان لغزش چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی ISIRI 12489
31 تعیین قابلیت ترکنندگی چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی ISIRI 12491
32 تعیین مقاومت ملات کاشی در برابر سایش ISIRI 12492-2
33 تعیین مقاومت فشاری ملات کاشی در شرایط استاندارد ISIRI 12494-3
34 تعیین مقاومت خمشی ملات کاشی در شرایط استاندارد ISIRI 12494-3
35 تعیین مقاومت فشاری ملات کاشی بعد از چرخه های یخبندان ISIRI 12494-3
36 تعیین مقاومت خمشی ملات کاشی بعد از چرخه های یخبندان ISIRI 12494-3
37 تعیین میزان جذب آب ملات کاشی سخت شده ISIRI 12494-5
38 تعیین میزان انقباض ملات کاشی ISIRI 10760-4
39 تعیین وزن مخصوص و بازدهی روان ملات سیمان هیدرولیکی INSO 3821
40 اندازه گیری تغییرات ارتفاع نمونه های استوانه ای روان ملات سیمان هیدرولیکی INSO 16018
41 تغییر طول روان ملات سیمان هیدرولیکی سخت شده INSO 17039
42 تعیین روانی روان ملات سیمان هیدرولیکی سخت شده INSO 17510
43 تعیین مقاومت فشاری روان ملات سیمان هیدرولیکی ASTM C 109
44 تعیین مقاومت چسبندگی اولیه عایق رطوبتی پایه سیمانی EN 14891
45 تعیین مقاومت چسبندگی عایق رطوبتی پایه سیمانی بعد از غوطه وری در آب EN 14891
46 تعیین مقاومت چسبندگی کششی عایق رطوبتی پایه سیمانی بعد از دوره حرارت دهی EN 14891
47 تعیین مقاومت چسبندگی کششی عایق رطوبتی پایه سیمانی بعد از سیکل های ذوب و یخبندان EN 14891
48 تعیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب آهک EN 14891
49 تعیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب کلر دار EN 148914
50 تعیین توانایی مقاومت در برابر رشد ترک عایق رطوبتی پایه سیمانی EN 14891
51 تعیین میزان نفوذ ناپذیری در برابر آب عایق رطوبتی پایه سیمانی EN 14891

خواندن این مطالب را به شما توصیه می کنیم