روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

می ستاییم دست های تو را که آیینه تلاشند.
توان دستانت دو چندان بادا!
شرکت پرین بتن ضمن تجلیل از مرتبت بلند کارگر ایرانی روز جهانی کار و کارگر را گرامی می دارد.