جزییات دیوارهای ساخته شده با بلوک پرین مطابق با پیوست شش ویرایش چهارم استاندارد 2800