دوام – مقاومت در برابر ذوب و یخبندان

تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۹۸مقالات
دوام – مقاومت در برابر ذوب و یخبندان

دوام یکی از ویژگی های ذاتی مصالح ساختمانی بوده که میزان پایداری و ثبات آن را در برابر عوامل مختلف من جمله شرایط آب و هوایی نشان می دهد. یکی از مهمترین دلایل تخریب ساختمان ها که در طبیعت هم نقش مهمی دارد ذوب و یخبندان است. به دلیل افزایش حجم حدود 9 درصدی آب بر اثر یخ زدن، فشاز ناشی از آن می تواند منجر به تخریب و از بین رفتن مصالح گردد. در بلوک های بتن هوادار اتوکلاوشده به دلیل وجود خلل و فرج این افزایش حجم ناشی از یخ زدن قابل کنترل است. که در این مقاله مطابق با استاندارد مربوط این موضوع مورد راستی آزمایی قرار می گیرد. 

معرفی استاندارد

آزمون مقاومت بتن هوادار اتوکلاوشده در برابر ذوب و یخبندان براساس استاندارد ملی ایران به شماره 20346 می باشد.

آماده سازی نمونه ها:

برش

برای انجام این آمون 12 مکعب با ابعاد 100 میلیمتر تهیه گردید. شش مکعب به عنوان آزمونه مرجع و شش مکعب به عنوان آزمونه اصلی می باشد که براساس استاندارد مطابق تصویر زیر برش داده می شوند.

ذوب و یخبندان بتن هوادار اتوکلاوشده پرین

غرقاب نمودن 

نمونه ها ابتدا به مدت 24 ساعت در ظرف با ارتفاع آب 5 سانتی متر قرار داده شده و سپس به مدت 24 ساعت به صورت غوطه ور در آب و نهایتا به مدت 24 ساعت دیگر در پلاستیک قرار داده می شوند(مجموعا سه روز).

هر مرحله آماده سازی نمونه ها براساس یک نوع مکانیسم جذب آب بوده که شرایط آزمونه ها رانسبت به شرایط واقعی شبیه ساز ی می کند.