جدول مقایسه هزینه ها

با تکمیل سلول های خالی جدول ، شما به راحتی می توانید هزینه های دیوار AAC و آجرچینی را مقایسه کنید. هزینه ها بدون در نظر گرفتن مالیات و سایر موارد می باشد و برای مناطق مختلف متفاوت است.


هزینه ساخت دیوار با بلوک AAC به ازای هر متر مربع
ضخامت دیوار cm
قیمت یک مترمکعب بلوک AAC ریال
قیمت یک کیلوگرم چسب بلوک ریال
سطح متناظر با یک مترمکعب بلوک
قیمت یک متر مربع بلوک AAC ریال
قیمت چسب برای یک متر مربع دیوار ریال
جمع هزینه مصالح برای متر مربع دیوار ریال
هزینه نیروی انسانی اجرا بدون بیمه ریال
جمع هزینه مصالح و اجرا ریال

هزینه ساخت دیوارآجری به ازای هر متر مربع
قیمت هر عدد آجر ریال
قیمت یک مترمکعب ملات ماسه سیمان 1:5 ریال
تعداد آجر در مترمربع دیوار
هزینه آجر در متر مربع ریال
هزینه عایق حرارتی برای یک مترمربع دیوار ریال
هزینه ملات برای یک متر مربع ریال
جمع هزینه مصالح برای متر مربع دیوار ریال
هزینه نیروی انسانی اجرا بدون بیمه ریال
جمع هزینه مصالح و اجرا ریال
صرفه‌جویی در هزینه