تهیه “دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده”

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
تهیه “دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده”

دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده مبتنی بر آخرین تغییرات و ویرایشهای مقررات ملی ساختمان و بر اساس آزمایشات گسترده لرزه ای انجام شده بر روی دیوارهای ساخته شده توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی منتشر شد.
این کتاب در 5 فصل شامل
کلیات
ماده چسباننده و الزامات آن
بارهای وارده بر دیوار AAC و ضوابط طراحی آن
جزییات اجرایی
جزییات نصب نما
از امروز در دسترس مجریان ، مشاوران و کارفرمایان و ناظرین پروژه ها می باشد.
لطفا جهت دریافت یک نسخه رایگان از این کتاب نسبت به ارسال ایمیل با عنوان (درخواست کتاب روش اجرای AAC) و شامل نام، تلفن و نشانی به آدرس info@parinbeton.com اقدام نمایید.