الزام رعایت ضوابط طراحی لرزه ای در ساختمان ها

تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۹۹اخبار و رویدادها
الزام رعایت ضوابط طراحی لرزه ای در ساختمان ها

لزام رعایت ضوابط طراحی لرزه ای در ساختمانها توسط اعضای سازمان

♦️مطابق با بخشنامه ۶۰۵۴۴۴/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲، در خصوص رعایت ضوابط طراحی لرزه ای در ساختمانها با موضوع استاندارد ۲۸۰۰ و پیوست‌های اول تا ششم، مهندسان عضو سازمان ملزم به رعایت موارد مذکور می باشند.

منبع: مدیریت آموزش، توسعه و پژوهش

روابط_عمومی_سازمان

@nezammohandesikho
 Instagram.com/nezammohandesi.ir.ro