زلزله قابل پیش بینی نیست، اما اثرات آن قابل پیشگیری ست

تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶اخبار و رویدادها
زلزله قابل پیش بینی نیست، اما اثرات آن قابل پیشگیری ست

با انتخاب درست مصالح ساختمانی به فکر جان عزیزانمان باشیم